Publikacje (publications)

Jeżeli nie wskazano inaczej, Jakub Górka jest jedynym autorem publikacji.

If not otherwise specified, Jakub Górka is the sole author of a publication.

Jakub Górka on ResearchGate (see for texts of publications listed below)

Books:

Fintech Miscellanea, Górka J., Żemigała M. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022, s. 1-240.

FinTech and the Future of Finance, Górka J., Krueger M. (ed.) Special issue in the „Journal of Risk and Financial Management”, 2020-2022.

Interchange Fee Economics. To Regulate or Not to Regulate?, Palgrave Macmillan (Springer Nature), New York, USA / Cham, Switzerland, 2018, pp. 1-181.

System finansowy w multiperspektywie (title in English: Financial System from the Multiperspective Approach), Górka J. red., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 1-272.

Transforming Payment Systems in Europe, Palgrave Macmillan, London 2016, pp. 1-272 (Górka J. ed.).

Innowacje w płatnościach (title in English: Innovation in Payments), Górski M., Górka J. (red.), „Problemy Zarządzania” vol. 13, nr 3, t. 1 2015, s. 1-168.

Wybrane problemy polityki monetarnej i fiskalnej (title in English: Selected Problems of Monetary and Fiscal Policies), Górski M., Górka J. (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 1-147

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce (title in English: Efficiency of Payment Instruments in Poland), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2013, s. 1-247.

Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych (title in English: Competitiveness of Money Forms and Payment Instruments), CeDeWu, Warszawa 2009, s. 1-214.

Articles (in journals and in books), reports:

E-Składka ZUS innowacją FinTech w polskiej administracji publicznej (title in English: E-contribution at ZUS as a FinTech Innovation in the Polish Public Administration) w  Kwiatkowski E., Majecka B., Mińska-Struzik E. (red.)  „Gospodarka a megatrendy rozwoju współczesnego świata”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 2022, s. 313-321 (autorzy: Górka J. i Jaroszek P.)

Problem solving approach to an electronic payment service in e-government on the example of ZUS (Payment-as-a-Service) (title in Polish: Ujęcie problemowe usługi elektronicznych płatności w e-administracji na przykładzie ZUS (Payment-as-a-Service), artykuł w dwóch wersjach językowych: ENG i PL, w „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”, nr 4(151) 2021, pp. 119-142

Banki, GAFAM, FinTech w gospodarce współdzielenia  – equilibrium współpracy i konkurencji (title in English: Banks, GAFAM, FinTech – cooperation and competition equilibrium) w „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 531 (temat numeru: „Bankowość, rynki finansowe, zarządzanie ryzykiem”), 2018, s. 149-158

New Forms of Funding Investment Projects and Companies: Crowdfunding and ICO w “Problemy Zarządzania” (temat numeru „Nowe trendy w finansach”) vol. 16, nr 3 (76), cz. 2, 2018, s. 116-137 (autorzy: Górka J. i Pietruk A.)

Architektura i pryncypia systemu finansowego. Rozważania w perspektywie szkoły finansowej Profesora Mariana Górskiego (title in English: Architecture and Principles of the Financial System, the Perspective of  Professor Marian Górski’s Financial School), w Górka J. (red.) „System finansowy w multiperspektywie” Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2018, 193-218.

Koncepcja Krajowej Instytucji Pieniądza Elektronicznego wspierającej Zakład Ubezpieczeń Społecznych (title in English: The Concept of a Domestic Electronic Money Institution Supporting the Social Insurance Institution), Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka Nr 1/2016, s. 15-55.

Materiały ćwiczeniowe do „Bankowości”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wydanie VI, Warszawa 2016 (autorzy: Górka J. (red.), Chodnicka P., Karkowska R., Olszak M., Skuza S., Winiarski R.).

Ewolucja funkcjonalna mobilnego portfela (title in English: Mobile Wallet Functional Evolution), w Bolibok P., Żukowski M. (red.) „Obrót bezgotówkowy w Polsce: stan obecny i perspektywy”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 119-130.

IBANs or IPANs? Creating a Level Playing Field between Bank and Non-Bank Payment Service Providers, in Górka J. (ed.) Transforming Payment Systems in Europe, Palgrave Macmillan, London 2016, 182-213.

Analiza antymonopolowa w przypadku koncentracji przedsiębiorców na rynkach dwustronnych (title in English: Antitrust and Competition Analysis for the Case of Entrepreneurs’ Concentration on Two-Sided Markets), ekspertyza naukowa sporządzona w CARS (Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania UW), 30 czerwca 2015, s. 1-54 (współautorstwo z T. Skoczny i D. Aziewicz).

Merchant Indifference Test Application – A Case For Revising Interchange Fee Level in Poland, Conference book of the International Cash Conference 2014, The usage, costs and benefits of cash­-revisited, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main, 2014, pp. 75-151.

Materiały ćwiczeniowe do „Bankowości” (title in English: Exercises to Banking”), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wydanie V, Warszawa 2015 (autorzy: Górka J. (red.), Chodnicka P., Karkowska R., Olszak M., Skuza S., Winiarski R.).

Nożyce dywergencji w polskim systemie płatniczym (title in English: Divergence Scissors in the Polish Payment System), w Gorynia M., Rudolf S. (red.), „Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2014, s. 170-180.

Luzowanie ilościowe czy polityka sektorowa i mobilizacja wewnętrznych czynników wzrostu (title in English: Quantitative Easing or Sectoral Policy and Stimulating Internal Growth), w Piątek S. (red.) „Rola sektora publicznego w okresie kryzysu”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 123-127.

Materiały ćwiczeniowe do „Bankowości” (title in English: Exercises to Banking”), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wydanie IV, Warszawa 2014 (autorzy: Górka J. (red.), Chodnicka P., Karkowska R., Olszak M., Skuza S., Winiarski R.).

Aspekty ekonomiczne obrotu bezgotówkowego (Economic Aspects of Cashless Circulation), w Żukowska H., Żukowski M. (red.), „Obrót bezgotówkowy w Polsce”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 135-152.

Time Efficiency of Point-of-Sale Payment Methods: Empirical Results for Cash, Cards and Mobile Payments, w Cordeiro J., Maciaszek L., Filipe J. (ed.), “Enterprise Information Systems” , “Lecture Notes in Business Information Processing”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013, pp. 306-320 (authors: Polasik M., Górka J., Wilczewski G., Kunkowski J., Przenajkowska K. and  Tetkowska N.).

Ryzyko w systemie płatniczym (title in English: Risk in the Payment System), w „Problemy Zarządzania” nr 2/2013 pt. „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s. 111-123.

Acceptance Costs of Cash and Payment Cards in Poland, w Partycki S. (red.), „Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, Tom II, s. 198-208.

Materiały ćwiczeniowe do „Bankowości” (title in English: Exercises to Banking”), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wydanie III, Warszawa 2013 (autorzy: Górka J. (red.), Chodnicka P., Karkowska R., Olszak M., Skuza S., Winiarski R.).

Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców (title in English: Study on Acceptance of Cash and Payment Cards in Poland), raport we wspólnym projekcie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Narodowego Banku Polskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, grudzień 2012, s. 1-146.

Synteza badań kosztów gotówki i bezgotówkowych instrumentów płatniczych (title in English: Synthesis of Research on Cash and Cashless Payment Instruments Costs), w „Problemy Zarządzania” nr 4/2012, Tom I, pt. „Ryzyko i normy ostrożnościowe w systemie finansowym”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s. 223-241.

Prognoza rozwoju sieci bankomatów w Polsce (title in English: Forecasting the Growth of the ATM Network in Poland), w Sokołowski J., Sosnowski M., Żabiński A. (red.) „Polityka ekonomiczna”, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 246, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2012, s. 96-105 (autorzy: Górka J. i Chodnicka P.).

The European Payments Market Integration, w Partycki S. (red.), „Kryzys finansowy – przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, Tom I, s. 514-531.

Chronometric Analysis of a Payment Process for Cash, Cards and Mobile Devices, w Cordeiro J., Cuzzocrea A., Maciaszek L. (ed.), Proceedings of the 14th International Conference on Enterprise Information Systems, vol 2, Wrocław 2012, pp. 220-229, (authors: Polasik M., Górka J., Wilczewski G., Kunkowski J., Przenajkowska K. and Tetkowska N.).

Payment Behaviour in Poland – The Benefits and Costs of Cash, Cards and Other Non-Cash Payment Instruments, Conference book of the International Cash Conference 2012 pt. „The usage, costs and benefits of cash. Theory and evidence from macro and micro data”, Frankfurt, February 2012, s. 273-325.

Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim (title in English: Modelling of Retail Payment Methods Usage in Poland), Materiały i Studia NBP nr 265, 1/2012, s. 1-91. Publikacja z projektu w ramach konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych NBP, autorzy i uczestnicy projektu: Polasik M., Marzec J., Fiszeder P, Górka J.

Materiały ćwiczeniowe do „Bankowości” (title in English: Exercises to „Banking”), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wydanie II poprawione, Warszawa 2012 (autorzy: Górka J. (red.), Chodnicka P., Karkowska R., Olszak M., Skuza S., Winiarski R.).

Sieci bankomatów w Polsce – stan obecny i kierunki rozwoju (title in English: ATM Networks in Poland – Current Status and Trends, raport przygotowany na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego NBP, listopad 2011, s. 1-71.

Instrumenty płatnicze – wycena kosztów i korzyści (title in English: Payment Instruments – Calculating Costs and Benefits), w „Problemy Zarządzania” nr 4/2011, tom 2, pt. „Kapitał i informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 165-182.

Rozwój sieci bankomatów w Polsce a opłaty interchange i surcharge (title in English: ATM Network Development in Poland and ATM Interchange and Surcharge Fees), „Gospodarka Narodowa”, Nr 7-8 (239-240) 2011, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 89-112.

Badanie i analiza procesów prywatyzacyjnych w ramach wykonywania planu prywatyzacji na lata 2008-2011 (title in English: Evaluation of Denationalisation Processes against the Plan of National Denationalisation in years 2008-2011), raport agencji KPMG i Wydziału Zarządzania UW dla Ministerstwa Skarbu Państwa, s. 1-289 (wielu autorów, w tym Górka J.)

Cash Circulation in Poland – Parties Involved and Reciprocal Relations w Partycki S. (red.), „Społeczeństwo sieci. Gospodarka Sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, Tom I, s. 427-445.

Materiały ćwiczeniowe do „Bankowości” (title in English: Exercises to „Banking”), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 (autorzy: Górka J. (red.), Chodnicka P., Karkowska R., Olszak M., Skuza S., Winiarski R.).

Obrót gotówkowy i koszty gotówki w Polsce (title in English: Cash Circulation and Cash Costs in Poland), raport przygotowany na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego NBP, marzec 2011, s. 1-70.

Time Efficiency of Point-of-Sale Payment Methods: Preliminary Results, „Journal of Internet Banking and Commerce”, September 2010, Vol. 15, No. 3, (authors: Polasik M., Górka J., Wilczewski G., Kunkowski J., Przenajkowska K.), s. 277-288.

Opłaty dodatkowe (surcharging) na rynku płatności (title in English: Surcharging on the Payments Market) w Partycki S. (red.). „Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodnie”, Wydawnictwo KUL 2010, Lublin 2010: Tom I: s. 667-680.

Systemy płatności w świetle ekonomii sieci i skali (title in English: Payment Systems in Light of Network and Scale Economies) w „Problemy Zarządzania” nr 1/2009 pt. „Efektywność i ryzyko inwestorów finansowych” Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa wiosna 2009, s. 170-187.

Problem masy krytycznej w systemach płatności (title in English: Problem of Critical Mass in Payment Schemes) w Partycki S. (red.), „E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, Tom II: s. 488-492.

Koszty społeczne i prywatne instrumentów płatniczych (title in English: Social and Private Costs of Payment Instruments), Materiały i Studia NBP nr 231, 1/2009, s. 1-42.

Przystąpienie Polski do strefy euro w kontekście programów SEPA i SECA (title in English: Poland’s Accession to Eurozone in Context of SEPA and SECA Programmes), w Sopoćko A. (red.), „Polska w strefie euro? Nowe perspektywy wzrostu”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 87-92.

Koszty gotówki i bezgotówkowych instrumentów płatniczych w wybranych krajach. Wnioski dla Polski. (title in English, Costs of Cash and Non-Cash Payment Instruments in Different Countries. Conclusions for Poland), Raport na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 13 października 2008 r., s. 1-91.

Determinanty współczynnika monetyzacji w świetle równania obiegu pieniądza (title in English: Determinants of the Monetisation Index According to the Fisher’s Money Equation), „Ekonomista” Nr 4 2008, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, (współautor z R. Zbyrowski), s. 521-534.

Prawo Kopernika a idea społeczeństwa bezgotówkowego (title in English: The Copernicus (Gresham) Law and the Cashless Society), „Rachunkowość bankowa” luty 2008, s. 83-92.

Współczesne formy pieniądza i ryzyko jego prywatyzacji (title in English: Modern Money Forms and Risk of Money Privatisation), „Biuletyn bankowy”, styczeń 2008, s. 88-94.

Konkurencja między emitentami pieniądza i innymi interesariuszami obiegu pieniężnego (title in English: Competition Between Money Issuers and Other Stakeholders of Money Circulation), „Problemy zarządzania, Prokonkurencyjna regulacja sektorowa”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 5 2007, s. 29-44.

Współczesne formy pieniądza i ryzyko jego prywatyzacji (title in English: Modern Money Forms and Risk of Money Privatisation), „Rachunkowość bankowa” listopad 2007, s. 15-24.

Realne stopy zwrotu inwestorów krajowych i zagranicznych z inwestycji finansowych w Polsce w latach 1994-2006 (title in English: Real Rates of Return of Domestic and Foreign Investors in Financial Investments in Poland in years 1994-2006), „Księga Jubileuszowa Zarządzanie i Rozwój z okazji 35-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” (współautor z M. Górski i R. Winiarski), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2007, s. 41-65.

Światowe trendy w wykorzystaniu podstawowych instrumentów płatniczych (title in English: World Trends in the Use of Payment Instruments) w „Rachunkowość bankowa” lipiec/sierpień 2007, s. 41-60.

Waluta światowa: dolar versus euro (title in English: World Currency – Dollar versus Euro) w „Rachunkowość bankowa” kwiecień 2007, s. 36-47.

Realne stopy zwrotu inwestorów krajowych i zagranicznych z inwestycji finansowych w Polsce w latach 1994-2005 (title in English: Real Rates of Return of Domestic and Foreign Investors in Financial Investments in Poland in years 1994-2005), w Ryć K., Dusza M. (red.) „Czynniki wzrostu gospodarczego w Polsce 2006+” (współautor z M. Górski i R. Winiarski), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 3-31.

E-money as a Product of Banks and ELMIs in Nowak A., Glinka B., Hensel P. (edited) „Management in Poland after accession to the EU. Selected aspects.” Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 265-282.

Specyfika ryzyka bankowości elektronicznej (title in English: Specificity of E-banking Risk), Materiały i Studia NBP nr 205, 4/2006, s. 1-96.

Pieniądz elektroniczny – produkt banków i instytucji pieniądza elektronicznego (title in English: Electronic Money – Product of Banks and Electronic Money Institutions) w „Problemy Zarządzania” nr 2/2005 pt. „Pośrednicy finansowi”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 33-51.

Conference papers:

Wpływ pieniądza elektronicznego na podaż pieniądza (title in English: Influence of Electronic Money on Money Supply), materiały pokonferencyjne WZ UW Jachranka 2005 (niepublikowane).

Insdustry articles:

Regulatory Interchange Fee Reduction in Poland 2014 and the Tourist Test Application, EPSM Market Research Newsletter, May 2014, pp. 1-8 ; PaySys SEPA Newsletter, May 2014, pp 1-8 ; SEPA Paypers, Vol. 7, Issue 7, October 2014, pp. 1-6.

Karty płatnicze: będzie drożej? (title in English: Payment Cards: Will We See Price Increases), „Miesięcznik Finansowy Bank”, listopad 2011, s. 16-18.

Czy Polsce jest potrzebny podatek bankowy? (title in English: Does Poland Need a Bank Tax?), „Miesięcznik Finansowy Bank”, luty 2011, s. 35-37.

Przejrzystość kosztów instrumentów płatniczych (title in English: Transparency of Payments Instruments Costs), „Miesięcznik Finansowy Bank”, listopad 2010, s. 24-25.

Surcharging w płatnościach (title in English: Surcharginr in Payments), „Miesięcznik Finansowy Bank”, wrzesień 2010, s. 19-21.

Płatności mobilne systemu Payter (title in English: Mobile Payments – Payter System), „Miesięcznik Finansowy Bank”, czerwiec 2010, s. 63-65.

Bankowość transakcyjna dla MSP (title in English: Transaction Banking for Small and Medium Sized Companies), „Gazeta finansowa” 25 czerwca – 1 lipca 2010.

Paszport europejski – zagrożenia i szanse (title in English: Pan-European Single License – Opportunities and Threats) „Serwis bankowy Bankier.pl” Styczeń 2005.

Płatności kartowe: Liability shift – czy to się opłaci? (title in English: Card Payments: Liability Shift – Is It Going to Pay Off? Temat przewodni „Serwis bankowy Bankier.pl” Grudzień 2004.

Karty mikroprocesorowe – zwiastuny pieniądza elektronicznego (title in English: Microprocessor Cards – Harbingers of E-money) Temat przewodni „Serwis bankowy Bankier.pl” Listopad 2004.

Polskie problemy z podpisem elektronicznym w bankowości(title in English: The Polish Problems with Electronic Signature in Banking) „Serwis bankowy Bankier.pl” Listopad 2004.

Agregator – pośrednik doskonały?(title in English: Aggregator – Perfect Intermediary?) Temat przewodni „Serwis bankowy Bankier.pl” Październik 2004.