O mnie (about me)

Jakub Górka, dr hab. nauk ekonomicznych (Ph.D. and habilitation in economics)

Akademik na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Bankowości i Rynków Pieniężnych (Katedra Systemów Finansowych Gospodarki) www.wz.uw.edu.pl

Academic at the Faculty of Management, University of Warsaw in the Subunit for Banking and Financial Markets (Unit of Financial Systems) www.wz.uw.edu.pl/en

Specjalność: system płatniczy, ekonomika pieniądza, pośrednictwo finansowe, FinTech

Specialty: payment system, economics of money, financial intermediation, FinTech

E-mail: jgorka [@] wz.uw.edu.pl; jgorka [@] jgorka.pl

J.Gorka green jpg

Wybrane aktywności (selected activities):

  • założyciel (founder) Smart Fintech Network, Payments Drift Forum, FinTech Drift Forum
  • od 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej w PSMEG (expert of the European Commission in the PSMEG),
  • od 2022 r. doradca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (advisor to the European Economic and Social Committee)
  • w latach 2016-22 doradca Prezesa ZUS ds. FinTech i innowacji (in the years 2016-22 adviser to the President of Social Insurance Institution on FinTech and innovation)
  • w latach 2016-17 lider strumienia „e-Daniny” w programie rządowym „Od papierowej do cyfrowej Polski” (in the years 2016-17 leader of the stream „e-Taxes” in the governmental programme „From paper to digital Poland”)